ร่วมงานกับเรา.

สมัครร่วมงานที่ Golf Channel Thailand

ตำแหน่งที่รับสมัคร

Account Executive
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
1. รักษาฐานลูกค้าเก่า และขยายฐานลูกค้าใหม่
2. จัดทำเอกสารงานขาย เช่น Packages, Quotation
3. จัดทำ Weekly Report รายงานการเข้าพบลูกค้า
4. จัดส่ง Report ใบมอนิเตอร์ให้กับลูกค้าที่ตนดูแล
5. ประสานงานภายในองค์กร และประสานงานลูกค้าหลังการขาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
– เพศหญิง อายุ 24-28 ปี
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ในงานขายโฆษณาอย่างน้อย 1-2 ปี
– มีบุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ชอบการเข้าสังคม และควบคุมอารมณ์ได้ดี
– มีทักษะด้านการสื่อสารดี มีความละเอียดรอบคอบ
– มีทักษะการใช้โปรแกรม MS Word ,MS Excel , PowerPoint
– หากมีรถยนต์ส่วนตัวจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

Account Payable
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
1. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารตั้งหนี้ พร้อมกับบันทึกรายการบัญชีที่เกิดขึ้นตามรายการค้าของบริษัทฯในส่วนของบัญชีซื้อ เจ้าหนี้และการจ่ายชำระเจ้าหนี้ รวมทั้งรายการปรับปรุง (ถ้ามี)
2. จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ Cashier จัดทำเช็คให้แก่เจ้าหนี้การค้าต่างๆ เมื่อถึงกำหนดชำระเงิน
3. เคลียร์เงินทดรองจ่ายของค่าใช้จ่ายปฏิบัติงานนอกสถานที่ พร้อมกับตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสาร
4. ออกหนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย พร้อมกับจัดทำใบแนบภ.ง.ด.3 และ ภ.ง.ด.53 เพื่อยื่นแบบประจำเดือนต่อกรมสรรพากร
5. บันทึกรายการซื้อสินทรัพย์ที่ได้จากแผนกจัดซื้อในระบบ Express เพื่อคำนวณค่าเสื่อมราคาในแต่ละเดือน
6. จัดทำบัญชีกระทบยอดเงินฝากธนาคารกับบัญชีแยกประเภท
7. จัดเก็บเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เช่น ใบสำคัญจ่าย ใบตั้งหนี้ และ GL
8. บันทึกและแจกแจงค่าใช้จ่ายให้ถูกต้องตามแต่ละประเภทของ Project (Cost Sheet)

คุณสมบัติผู้สมัคร
– วุฒิการศึกษา ปวส. หรือ ปริญญาตรี ด้านบัญชีหรือการเงิน
– มีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชีเจ้าหนี้อย่างน้อย 2 ปี
– มีประสบการณ์การในการจัดทำรายงาน ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53 และนำส่งรายงานให้กรมสรรพากร
– มีความรู้ด้านกฎหมายบัญชีและภาษีอากร และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
– มีความชำนาญในการใช้โปรแกรม MS Excel และโปรแกรมบัญชี Express
– มีความละเอียดรอบคอบและมีความรับผิดชอบสูง
– สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและทำงานภายใต้ความกดดันได้
– มีทักษะในการติดต่อประสานงาน

Client Service Officer
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
1. ตอบคำถามลูกค้าและประสานงานกับพันธมิตรของธุรกิจเมื่อมีการติดต่อเข้ามาทางโทรศัพท์, Line, Whatapp, Messenger, E-mail
2. ติดต่อลูกค้าและพันธมิตรของธุรกิจเพื่อแจ้งข้อมูลให้ทราบ
3. แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้ลูกค้าและพันธมิตรของธุรกิจ
4. สรุปปัญหาต่าง ๆ รวมถึงวิเคราะห์หาแนวทางการแก้ไขปัญหาให้เป็นระบบ มีรูปแบบการทำงานที่เป็นแบบแผนและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

คุณสมบัติผู้สมัคร
– เพศชาย/หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป
– วุฒิการศึกษา ปวส. หรือปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์การทำงานด้านการดูแลลูกค้าหรือประสานงานโครงการ อย่างน้อย 1 ปี
– มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์คล่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Microsoft Office (Word, Excel, Power Point)
– มีทักษะในการสื่อสาร online และ mobile ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
– มีทัศนคติเชิงบวก มนุษยสัมพันธ์ดี ชอบการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
– มีความอดทน สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
– เวลาทำงาน 06.00-15.00 น.

Creative Marketing
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
1. ออกแบบและสร้างสรรค์ Proposal package และงานอื่นๆ
2. ร่วมจัดทำสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ตามที่ได้รับมอบหมาย
3. จัดทำรายละเอียดงานเพื่อประกอบใบเสนอราคาลูกค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด การโฆษณา หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
– มีความชำนาญในการใช้โปรแกรม illustrator, Photoshop, InDesign
– มีทักษะการใช้งานโปรแกรม MS Office (Excel, Word, Powerpoint) ในระดับดี
– มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
– มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กระตือรือร้น และมีความรับผิดชอบสูง
– มีความทุ่มเทและความสามารถในการทำงานเร่งด่วน มีทักษะการสื่อสาร การแก้ปัญหาได้ดี
– มีความสามารถในการบริหารการจัดการเวลาและงานให้มีความคืบหน้าตามลำดับความสำคัญ
– มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (อ่าน-เขียน) ในระดับดี
– หากมีความรู้เกี่ยวกับการตลาดดิจิทัลและสื่ออนไลน์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

Marketing Communication Officer
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
1. วางแผน และกำหนดรูปแบบ วิธีการสื่อสารการตลาอดขององค์กร โดยใช้เครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร (IMC) เพื่อสื่อสารกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
2. ริเริ่ม พัฒนา แผนการสื่อสารการตลาด ทั้ง Online และ Offline และกลยุทธ์การเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายร่วมกับทีมขาย
3. พัฒนา จัดทำกลยุทธ์และแผนงานด้านการสื่อสารการตลาดขององค์กร ผลิตภัณฑ์ บริการ และกิจกรรมต่างๆเพื่อส่งเสริมการตลาดให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
4. วางแผนการจัดกิจกรรม และใช้ช่องทางการตลาดรวมถึงสื่อโฆษณาที่มีอยู่อย่างเหมาะสม เพื่อดำเนินงาน สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ให้องค์กรมี Corporate Identity ที่เข้มแข็ง และสนับสนุนการตลาดของธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
5. จัดทำและกำหนดกรอบเนื้อหา (Content) เพื่อสร้างสรรค์ข้อความโฆษณาประชาสัมพันธ์ พร้อมประสานงานกับทีมกราฟฟิกดีไซเนอร์ เพื่อออกแบบสื่อในรูปแบบต่างๆ
6. ควบคุมการใช้งบประมาณการสื่อสารการตลาดขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
7. สรุปข้อมูลผลการดำเนินงาน รวมถึงปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อรายงานแก่ผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร
– จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารการตลาด เช่น การโฆษณาประชาสัมพันธ์ นิเทศศาสตร์
– มีประสบการณ์การตรงในสายงานการสื่อสารการตลาด และ/หรือ การสร้างแบรนด์ อย่างน้อย 1 ปี
– มีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดีเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร (IMC) , การจัดอีเวนต์, กิจกรรมส่งเสริมการขาย, การโฆษณา, การประชาสัมพันธ์ และแผนการตลาด
– มีความเชี่ยวชาญในการจัดการบริหารสื่อในช่องทางต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
– มีทักษะและความสามารถในการวิเคราะห์และการวางแผนเป็นอย่างดี
– มีทักษะการใช้โปรแกรม MS Office (Excel, Word, PowerPoint) ในระดับดี
– มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (อ่าน-เขียน) ในระดับดี
– ทำงานเป็นทีมได้ดี มีทักษะการสื่อสาร การประสานงาน และการนำเสนองานดี
– บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี

Partner Management Executive
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
1. ดูแลพันธมิตรที่ได้รับมอบหมายให้ประสานความสัมพันธ์ในแต่ละโครงการของบริษัท เป็นผู้ประสานงานหลักกับ
พันธมิตรนั้น แก้ปัญหาและช่วยเหลือให้พันธมิตรบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
2. เจรจากับพันธมิตรให้เข้าใจโครงการของบริษัทและร่วมโครงการดังกล่าว รวมถึงการจัดทำรายการหรือแคมเปญ
ต่าง ๆ กับพันธมิตร
3. ติดตามผลงานเป็นระยะเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ หากไม่เป็นไปตามเป้าหมายต้องเสนอวิธีการ
แก้ปัญหาและบริหารงานให้มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา
4. ทำรายงานสรุปให้พันธมิตรทุกรายตามที่ได้ตกลงไว้และสรุปรายงานผู้บังคับบัญชาตามวาระที่กำหนด
5. ต้องวางแผนการเดินทางไปพบปะพันธมิตรและดูแลในโอกาสพิเศษต่างๆ เพื่อให้เกิดความประทับใจ

คุณสมบัติผู้สมัคร
– เพศชาย/หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์การทำงานด้านการดูแลลูกค้าหรือประสานงานโครงการ อย่างน้อย 2 ปี
– มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์คล่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Microsoft Office (Word, Excel, Power Point)
– มีทักษะในการสื่อสาร online และ mobile ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
– มีบุคลิกภาพดี มีทัศนคติเชิงบวก มนุษยสัมพันธ์ดี ชอบการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
– หากมีรถยนต์ส่วนตัวจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ส่งเอกสารการสมัครงานมาที่อีเมล hr@golfchannel.co.th