ร่วมงานกับเรา.

สมัครร่วมงานที่ Golf Channel Thailand

ตำแหน่งที่รับสมัคร

1. เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้-ลูกหนี้
หน้าที่และความรับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้
• ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารตั้งหนี้ พร้อมกับบันทึกรายการบัญชีที่เกิดขึ้นตามรายการค้าของบริษัทฯ ในส่วนของบัญชีซื้อ เจ้าหนี้และการจ่ายชำระเจ้าหนี้ รวมทั้งรายการปรับปรุง
• จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ Cashier จัดทำเช็คให้แก่เจ้าหนี้การค้าต่างๆ เมื่อถึงกำหนดชำระเงิน
• เคลียร์เงินทดรองจ่ายของค่าใช้จ่ายปฏิบัติงานนอกสถานที่ พร้อมกับตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสาร
• ออกหนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย พร้อมกับทำใบแนบ ภ.ง.ด.3 และ ภ.ง.ด.53 เพื่อยืนแบบประจำเดือนต่อกรมสรรพากร
• บันทึกรายการซื้อสินทรัพย์ที่ได้แผนกจัดซื้อในระบบ Express เพื่อคำนวณค่าเสื่อมราคาในแต่ละเดือน
• จัดทำบัญชีกระทบยอดเงินฝากธนาคารกับบัญชีแยกประเภท
• จัดเก็บเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เช่น ใบสำคัญจ่าย ใบตั้งหนี้ และ GL
• บันทึกและแจกแจงค่าใช้จ่ายให้ถูกต้องตามแต่ละประเภทของ Project

เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้
• เปิดใบเสร็จรายการต่างๆ
• วางบิล / รับเช็ค
• ทำเอกสารใบแจ้งหนี้ ออกใบกำกับภาษี
• บันทึกใบชำระต่างๆ
• ทำรายงานภาษีขาย
• งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
• วุฒิการศึกษา ปวส. หรือปริญญาตรี ด้านบัญชีหรือการเงิน
• มีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชีเจ้าหนี้-ลูกหนี้อย่างน้อย 2 ปี
• มีประสบการณ์ในการจัดทำรายงาน ภ.ง.ด.3 , ภ.ง.ด.53 และนำส่งรายงานให้กรมสรรพากร
• มีความรู้ด้านกฏหมายบัญชีและภาษีอากร และกฏหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
• มีความชำนาญในการใช้โปรแกรม MS Excel และโปรแกรมบัญชี Express
• มีความละเอียดรอบคอบและมีความรับผิดชอบสูง
• สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและทำงานภายใต้ความกดดันได้
• สามารถปิดงบทางการเงินได้
• มีทักษะในการติดต่อประสานงานได้ดี

2. Marketing Coordinator
หน้าที่ความรับผิดชอบ
• ประสานงานการตลาดและฝ่ายผลิตรายการ
• จัดทำโปรโมชั่นส่งเสริมการขายรายเดือน รายไตรมาส
• ตรวจสอบ Media Plan ให้ตรงตามใบ PO ของลูกค้า
• Brief งานให้กับ Creative Marketing เพื่อให้จัดทำ Proposal และตรวจสอบความถูกต้องของ Proposal ก่อนนำเสนอลูกค้า
• ตรวจสอบเอกสาร PO ตาม Package ที่นำเสนอลูกค้า เพื่อทำการตัด Stock Media ขาย
• ทำรายงาน Stock Media รายเดือนเพื่อส่งฝ่ายบัญชี
• จัดทำฐานข้อมูลลูกค้าใหม่และปรับปรุงข้อมูลลูกค้าเก่าให้ทันสมัย
• ทำกราฟฟิคการเข้าพบลูกค้าของ Sales
• จัดทำสัญญาลูกค้า Barter แต่ละเดือน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบริหารธุรกิจ การตลาด หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
• สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้ในระดับดี
• มีความละเอียดรอบคอบและสามารถทำงานเป็นทีมได้
• มีทักษะในการสื่อสารและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
• สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
• หากมีประสบการณ์ด้านการประสานงานการตลาดจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

การเดินทาง
ลงสถานี MRT เพชรบุรี ต่อวินมอเตอร์ไซค์มาบริษัทอยู่ใน RCA บล็อก B
ตึกที่มีร้านอาหาร S&P และร้าน 7-11
ถึงแล้วก็ขึ้นบันไดเลื่อนมาที่ชั้น 2 มองตรงไปข้างหน้า
จะเห็นโลโก้วงกลมตัว G ที่อยู่ที่ผนัง สุดทางเดินของตึก
ออฟฟิศของบริษัทฯ จะอยู่ตรงนั้น

ส่งเอกสารการสมัครงานมาที่อีเมล hr@golfchannel.co.th